My Cart
Your cart is 0 item
0
Krepšelis tuščias

Sutartis dėl paslaugų teikimo

NAMELIŲ ANT RATŲ NUOMA

1 Bendrosios nuostatos

1.1 Ši Sutartis yra oficialus pasiūlymas (viešasis pasiūlymas), kuriuo UAB „Leparis”, atstovaujama direktoriaus Uladzimir Bykau (toliau – Nuomotojas – Nuomininkas), prisiima įsipareigojimą teikti paslaugas – išsinuomoti transporto priemonę su papildoma įranga, kaip siūloma interneto svetainėje likecamp.eu, internetu neapibrėžtam asmenų (Vartotojų – Nuomininkų), pateikusių paraiškas paslaugoms gauti, skaičiui.

1.2. Šios Sutarties patalpinimas likecamp.eu svetainėje yra viešas Vykdytojo pasiūlymas neapibrėžtam asmenų ratui sudaryti Sutartį. Privalomas Sutarties priedas yra Vykdytojo parengtos Nuomos sąlygos.

1.3 Ši Sutartis sudaroma Vartotojui prisijungiant prie šios Sutarties, t. y. sutinkant su šios Sutarties sąlygomis, Nuomos sąlygomis ir svetainėje likecamp.eu paskelbta informacija be jokių sąlygų, išlygų ir išimčių.

1.4 Vartotojas sutinka su šios Sutarties sąlygomis, kai paspaudžia mygtuką „Užsisakyti likecamp.eu” ir atlieka mokėjimą pagal Sutartį.

1.5. Sutarties vykdymo vieta yra Lietuvos Respublika.

1.6 Naudotojas gali būti tik vyresnis nei 25 metų asmuo.

Automobilio vairuotojas gali būti ne jaunesnis nei 25 metų amžiaus, turėti vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę nei 3 metų vairavimo patirtį.

2. Sutarties objektas

2.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti transporto priemonę su papildoma įranga pagal Vartotojo pasirinktą automobilio variantą likecamp.eu svetainėje, pagal aprašymą ir technines charakteristikas Vartotojo pasirinktu laiku likecamp.eu svetainėje ir nurodytu užsakymo kalendoriuje; tiek dienų, kiek Vartotojas nurodė užsakymo metu.
Vartotojas visiškai sutinka su Sutarties ir Nuomos sąlygomis ir įsipareigoja sumokėti už paslaugą per Nuomos sąlygų 3 skyriuje nurodytą laikotarpį.

2.2 Priimdamas likecamp.eu pasiūlymą, Vartotojas patvirtina, kad perskaitė ir sutinka su visomis Sutarties sąlygomis, įskaitant Sutarties priedą (Nuomos sąlygos), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.3 Sutarties negalima atšaukti.

3. Kaina ir mokėjimo būdas

Nuomos kainas galima rasti Vykdytojo interneto svetainėje likecamp.eu. Jie skiriasi priklausomai nuo sezono ir transporto priemonės kategorijos.

3.1 Paspaudęs mygtuką Rezervuoti likecamp.eu svetainėje, Vartotojas įveda savo kontaktinius duomenis pagal užklausų lentelę, tada Vartotojas bus išsamiai informuotas apie savo užsakymo prašymą ir jam bus pasiūlyta pasirinkti kortelę ir mokėjimą.

3.2 Apmokėti galima sumokant visą nuomos sumą pagal sąskaitą faktūrą arba padaryti rezervaciją sumokant 30 proc. nuomos sumos dydžio rezervacijos mokestį.

3.3 Už nuomą mokama eurais pagal kainą, nurodytą kontroliniame sąraše ir likecamp.eu svetainėje esančioje lentelėje, atsižvelgiant į pasirinktą sezoną ir transporto priemonės kategoriją.
Vartotojas yra atsakingas už tai, kad užsakydamas paslaugą pasirinktų tinkamą dienų intervalą pagal metų laikus. Vartotojas sutinka su Teikėjo sąlygomis, kad užsakymai laikotarpiui nuo 01.05 iki 01.06 ir nuo 01.09 iki 30.09 galimi tik nuo trijų dienų, o laikotarpiui nuo 01.06 iki 01.09 galimi tik nuo septynių dienų. Paslaugų teikėjas neatsako už tai, kad Vartotojas neteisingai pasirinko užsakymo laikotarpį. Klaidos atveju Vartotojas papildomai pasirenka pakankamą dienų skaičių, kad galėtų atlikti rezervaciją pasirinktu sezonu. Jei nėra galimybės pridėti pasirinkto sezono datų, pasirenkamos kito sezono datos.
Paslaugos kaina negali būti keičiama.

3.4 Vartotojo įsipareigojimai mokėti už paslaugas laikomi įvykdytais nuo to momento, kai pinigai gaunami į Teikėjo banko sąskaitą.

4 Paslaugos teikimo nutraukimas

4.1 Pasibaigus nuomos paslaugos teikimo terminui, Vartotojas ir Paslaugų teikėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo patvirtinamas Paslaugos teikimas.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1 Vykdytojas įsipareigoja teikti Paslaugą Vartotojui tinkamai ir sąžiningai, jei Vartotojas atitinka Sutarties ir jos priedo reikalavimus.

5.2 Vykdytojas turi teisę šios Sutarties tikslais naudotis trečiųjų šalių paslaugomis. Tokiu būdu Vykdytojas už šias paslaugas atsako taip, tarsi jas teiktų pats.

5.3 Vartotojui atsisakius paslaugos, Vykdytojas negrąžina rezervavimo mokesčio.

5.4 Jei Vartotojas atsisako Paslaugos po to, kai sumokėjo visą sumą už Paslaugą, pinigų grąžinimo atvejai ir tvarka reglamentuojami Nuomos sąlygų 6 skyriuje (Sutarties priedas).

5.5 Vartotojas privalo sumokėti Nuomos sutarties kainą.

5.6 Vartotojas turi teisę gauti visą Paslaugą pagal Nuomos sutarties nuostatas.

6. Šalių atsakomybė

6.1 Vartotojas atsako už tai, kad laikytųsi banko mokėjimų taisyklių, naudotųsi banko kortelėmis, įskaitant klaidingos informacijos pateikimą, ir prireikus naudotųsi trečiųjų šalių mokėjimo priemonėmis, padengia bankų ir kitų organizacijų, per kurias atliekami elektroniniai mokėjimai, paslaugų apmokėjimo išlaidas.

6.2 Vykdytojui nesuteikus paslaugos, pinigai bus grąžinti per 10 dienų į Vartotojo banko kortelę.

7. Pranešimai ir pranešimai

7.1 Vartotojas privalo laiku patikrinti visą į jo el. paštą gaunamą korespondenciją.

7.2 Visi pranešimai, pasiūlymai, pretenzijos, reikalavimai ir prašymai turi būti rašytiniai ir siunčiami Šaliai elektroniniu paštu arba paštu.

8. Force Majeure

8.1. Rangovas nelaikomas pažeidusiu Sutartį, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių dėl nepaprastų, nuo šalių nepriklausančių įvykių (prie jų priskiriami potvyniai, gaisrai, epidemijos, karo veiksmai ir pan., dėl kurių neįmanoma įvykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį).

8.2 Atsiradus force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas proporcingai minėtų aplinkybių poveikiui.

8.3 Jei aplinkybės tęsiasi ilgiau nei du mėnesius, kiekviena šalis turi teisę nutraukti šią sutartį.

9. Papildomos sąlygos

9.1 Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu ir derybomis. Šalys susitaria dėl privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo procedūros.

9.2 Jei ginčo nepavyksta išspręsti geranoriškai, šalys kreipiasi į teismą pagal Vykdytojo buveinės vietą.

9.3 Sutartis įsigalioja pinigų pervedimo į gavėjo sąskaitą momentu ir galioja iki tol, kol šalys pasirašo transporto priemonės perdavimo priėmimo-perdavimo ir paslaugos atlikimo aktą.

 

Rekvizitai:
UAB „Leparis” Kodas 305359921
Lietuva 99116 Klaipėnų g. 16A-51 Klaipėdos g.
sąskaita LT223500010007713853