My Cart
Your cart is 0 item
0
Krepšelis tuščias

Asmens duomenų tvarkymo politika

1. Bendrosios nuostatos Ši asmens duomenų tvarkymo politika yra parengta ir apibrėžia UAB „Leparis” (toliau – Operatorius) taikomą asmens duomenų tvarkymo tvarką ir asmens duomenų saugumo priemones.

1.1. Operatorius siekia ir savo veiklą sąlygoja žmogaus ir piliečių teisių ir laisvių laikymusi tvarkant asmens duomenis, įskaitant teisės į privatumą, asmens ir šeimos paslaptį apsaugą.

1.2 Ši Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie https://likecamp.eu svetainės lankytojus.

2 Pagrindinės operatoriaus teisės ir pareigos

2.1. Operatorius turi teisę gauti patikimą informaciją ir (arba) dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, iš asmens duomenų subjekto (Vartotojo).

2.2 Operatorius privalo:

asmens duomenų subjekto prašymu suteikti jam informaciją.
asmens duomenų subjekto prašymu pateikti jam informaciją, susijusią su jo asmens duomenų tvarkymu.
skelbti šią politiką ir suteikti neribotą prieigą prie jos.
konfidencialumą tvarkant asmens duomenis;
imtis būtinų priemonių, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto
neautorizuota ar atsitiktinė prieiga prie asmens duomenų.

3 Pagrindinės asmens duomenų subjektų teisės ir pareigos 3.1 Asmens duomenų subjektai turi teisę

gauti informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu;
gauti savo asmens duomenų patvirtinimą, jei jie blokuojami ar sunaikinami, taip pat jei asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę ar netikslūs.
netikslus;
atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

3.2 Asmens duomenų subjektai:

pateikti Operatoriui tikslius duomenis apie save;
informuoti operatorių apie savo asmens duomenų patikslinimą (atnaujinimą ir keitimą).

4 Operatorius turi teisę tvarkyti šiuos naudotojo asmens duomenis

4.1 Vardas ir pavardė, antrasis vardas.

4.2 Elektroninio pašto adresas.

4.3 Telefonų numeriai.

4.4. Svetainėje renkami ir tvarkomi neasmeniniai lankytojų duomenys naudojant interneto statistikos paslaugas (Yandex Metrika, Google Analytics ir kt.).

5. Asmens duomenų tvarkymo principai

5.1. Tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra susiję su duomenų tvarkymo tikslu.

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Vartotojo informavimas siunčiant el. laišką;
Bendravimas telefono numeriu;
pasiuntinių watsap ir telegrafo naudojimas, siekiant pateikti tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie paslaugą;
civilinių sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas;
suteikti naudotojui prieigą prie https://likecamp.eu esančių paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos;
paaiškinti užsakymo detales.

6.1 Operatorius turi teisę informuoti Vartotoją apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus išsiųsdamas Operatoriui el. laišką adresu leparis@inbox.lt su tema „Atsisakyti pranešimų apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus”.

6.2. Interneto statistikos paslaugomis surinkti anoniminiai Vartotojo duomenys naudojami informacijai apie Vartotojo veiklą svetainėje rinkti ir svetainės bei jos turinio kokybei gerinti.

7. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra šie.

Operatoriaus ir asmens duomenų subjekto sudarytos sutartys;
Vartotojų sutikimas tvarkyti jų asmens duomenis.

7.2. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, kai juos užpildo ir (arba) siunčia pats Vartotojas, naudodamasis specialiomis formomis, esančiomis interneto svetainėje https://likecamp.eu arba adresuotomis Operatoriui elektroniniu paštu, per „Watsap” ir „Telegram”. Užpildydamas atitinkamas formas ir (arba) siųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, Vartotojas išreiškia savo sutikimą su šia Politika.

8. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

8.1. Asmens duomenys tvarkomi tik gavus asmens duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

8.2. Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, kurios šalimi yra asmens duomenų subjektas.

8.3. Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įgyvendinti Operatoriaus arba trečiųjų šalių teises ir teisėtus interesus, jei tuo nepažeidžiamos asmens duomenų subjekto teisės ir teisėti interesai.

9. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir tvarkymo tvarka

9.1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad neįgalioti asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.

9.2 Vartotojo asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nebent duomenų subjektas davė operatoriui sutikimą perduoti jo asmens duomenis trečiosioms šalims sutarties vykdymo tikslais.

10. Veiklos, kurią operatorius vykdo su surinktais asmens duomenimis, sąrašas

10.1 Operatorius renka, registruoja, saugo, atnaujina, keičia, naudoja ir naikina asmens duomenis.

11. Galutinės nuostatos

11.1. Naudotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus jį dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, kreipdamasis į Operatorių el. paštu leparis@inbox.lt.